ICONIC

VEDTÆGTER

§ 1 Navn og hjemsted

1.1. Foreningens navn er ICONIC Cheerleaders Aalborg

1.2. Foreningen er stiftet d. 21. januar 2024

1.3. Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune


§ 2 Formål

2.1. ICONIC Cheerleaders Aalborgs formål er at dyrke cheerleading, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.


§ 3 Tilhørsforhold

3.1. Foreningen er tilsluttet Dansk Amerikansk Fodboldforbund (DAFF) under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

3.2. ICONIC Cheerleaders Aalborg kan tilslutte sig såvel nationale som internationale sammenslutninger af tilsvarende foreninger, herunder ECU (European Cheerleading Union) og ICU (International Cheerleading Union).


§ 4 Medlemsskab

4.1. Alle som ønsker at dyrke Cheerleading kan blive medlem i ICONIC Cheerleaders Aalborg. 

4.2. Personer som ønsker at støtte foreningen, men ikke ønsker at træne, kan optages som passive medlemmer.

4.3. Vedtægterne og de bestemte formålsbestemmelser er gældende for alle medlemmer af ICONIC Cheerleaders Aalborg.

4.4. Som medlem af ICONIC Cheerleaders Aalborg bærer man ansvar for foreningens billede udadtil gennem egen opførsel, adfærd både på og udenfor konkurrencegulvet, til træning og til andre foreningsarrangementer.


§ 5 Kontingent

5.1. Kontingentet fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling, jf. § 8.6. dagsordenen for generalforsamlingen.

5.2. Kontingent for passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen.

5.3. Betalingsterminer og opkrævningsmåde fastsættes af bestyrelsen.

5.4. Ved indmeldelse betales kontingent ved den førstkommende første i måneden.

5.5. Er kontingentet ikke betalt senest én måned efter forfaldsdato, kan medlemmet ikke deltage i foreningens aktiviteter eller træninger. Genoptagelse i aktiviteterne kan først ske, når restancen er udlignet.


§ 6 Udmeldelse

6.1. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

6.2. Udmeldelse fritager ikke for at betale allerede på udmeldelsestidspunktet forfaldet

kontingent.

6.3. Udmeldelse midt i en kontingentperiode berettiger ikke til tilbagebetaling af allerede

indbetalt kontingent.


§ 7 Eksklusion

7.1. Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

7.2. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver ⅔ af stemmerne. Samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt, jf. §13

7.3. Bliver et medlem ekskluderet af bestyrelsen kan dette medlem anke eksklusionen ved først kommende generalforsamling og ved afstemning få eksklusionen enten stadfæstet eller omstødt. Her skal eksklusionen være et særligt punkt på dagsordnen.

7.4. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. 


§ 8 Generalforsamling

8.1. Generalforsamlingen er ICONIC Cheerleaders Aalborgs øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i årets første kvartal.

8.2. Generalforsamlingen indvarsles mindst 14 dage forud til alle medlemmer skriftligt eller via opslag på ICONIC Cheerleaders Aalborgs hjemmeside. 

8.3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, offentliggøres disse på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Det reviderede regnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

8.4. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer. Stemmeret har alle myndige og aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Er medlemmet ikke myndigt overgår stemmeretten til forældremyndighedsindehaveren. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

8.5. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

8.6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning og årsrapport for det forløbne år
  3. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af formand (i lige år) 
  6. Valg af kasserer og ét bestyrelsesmedlem (i ulige år)
  7. Valg af to øvrige bestyrelsesmedlemmer (i lige år) 
  8. Valg af én suppleant til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt 

8.7. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

8.8. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningensopløsning ⅔ af fremmødtes stemmer, jf. §§13 og 14.

8.9. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. 


§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

9.1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

9.2. Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


§ 10 Bestyrelsen

10.1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen fordeler selv opgaver og ansvar mellem sig. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

10.2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

10.3. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer, som vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Kassereren og ét bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år. Supleant er på valg årligt.

10.4. Bestyrelsens arbejde er ulønnet.


§ 11 Tegning og hæftelse

11.1. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller af kassereren, så

længe foreningen ikke påføres en økonomisk udgift på over 10.000 kr. I andre tilfælde tegnes foreningen af formanden og kassereren i forening eller af formanden og ét medlem af bestyrelsen i forening eller af kassereren og ét medlem af foreningsledelsen i forening.

11.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.


§ 12 Regnskab og revision

12.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

12.2. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor. Revisoren skal hvert år i februar gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§ 13 Vedtægtsændringer

13.1. Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst ⅔  af de afgivne stemmer er for forslaget. 

13.2. Ændringsforslaget skal fremgå af dagsordenen på foreningens hjemmeside.

13.3. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.


§ 14 Opløsning

14.1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst ⅔ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

14.2. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst ⅔ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

14.3. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.


§ 15 Datering

15.1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 21. januar 2024